ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:

  1. Αίτηση του Σωματείου προς την Ε.Π.Σ. Χανίων για την έκδοσή της.
  2. Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.
  3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
  5. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
  6. Καταβολή χρηματικού παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο της ΕΠΣ Χανίων.
  7. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.
  8. Βεβαίωση από αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών ότι ο προπονητής είναι μέλος του.