ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ενόψει της έναρξης της μετεγγραφικής περιόδου 2020-2021 τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και λόγω νέας έκδοσης συστήματος για τα Δελτία αθλητικής ιδιότητας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία - με τη σημείωση ότι δεν έχει αποσταλεί και εγκατασταθεί στις Ενώσεις ούτως ώστε οι υπάλληλοι να το μελετήσουν και να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις 3 Αυγούστου στη σωστή χρήση του - αλλά ούτε έχει αναρτηθεί ο Κανονισμός Μετεγγραφών με ότι αυτό συνεπάγεται, για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο σας ενημερώνουμε: Η αίτηση μεταβολών θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του ποδοσφαιριστή ( Email – ΑΜΚΑ κ.λ.π.) χωρίς να υπάρχουν διαγραφές, στίγματα και χρήση διορθωτικού υλικού, να είναι υπογεγραμμένη από τον ποδοσφαιριστή, τον Πρόεδρο και Γραμματέα του σωματείου και να είναι σφραγισμένη. Επίσης θα πρέπει να κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Κάρτας Υγείας Αθλητή η οποία θα είναι εν ισχύ.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για κάθε πράξη θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΠΣ Χανίων σε ψηφιακή μορφή και συγκεκριμένα τα έγγραφα σε μορφή pdf ενώ η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε μορφή jpeg. Εν συνεχεία θα προσκομίζονται ιδιοχείρως στη γραμματεία της ΕΠΣ Χανίων, πρωτότυπα όπου αυτό είναι δυνατόν, ειδάλλως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Καμία μεταβολή δεν θα μπορεί να κατατεθεί και να προωθηθεί στην ΕΠΟ χωρίς την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που προβλέπει ο Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαίρου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή μας.